Szkolenia

Szkolenie zaplanowane jest w okresie wrzesień-październik 2023. 

Szkolenie online pt. „Jak edukować o karpackich rzekach?” dla nauczycieli, edukatorów, przewodników turystycznych, członków organizacji pozarządowych lub turystycznych, lokalnych urzędników i in. pozwoli uczestnikom zapoznać się z podstawowymi problemami dotyczącymi ochrony górskich rzek. 

Poruszana w szkoleniu tematyka: zasoby i obieg wody w przyrodzie; znaczenie wody dla organizmów; wpływ zanieczyszczeń; specyfika rzek górskich i podgórskich; korzyści z rzeki dla człowieka; powodzie i susze; naturowe siedliska przyrodnicze; gatunki naturowe; gatunki obce i inwazyjne; ważne dla Europy zwierzęta nadrzeczne – ryby, płazy, ssaki, ptaki; bioindykacja – metoda oceny stanu środowiska rzecznego; zagrożenia dla ekosystemu rzecznego; renaturyzacja rzek itp. Szkolenie obejmie łącznie 30 h dydaktycznych. Każdy uczestnik otrzyma podręcznik „Jak edukować o karpackich rzekach?” i certyfikat udziału w szkoleniu.