Warsztaty

Zaproszenie do nieodpłatnych zajęć

z edukacji ekologicznej dla dzieci

w ramach projektu 

„Rzeki małopolskie – czysta Natura 2000”

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych zajęciach z edukacji ekologicznej placówki edukacyjne (szkoły podstawowe, ponadpodstawowe, przedszkola, domy kultury) z terenu małopolski, z gmin sąsiadujących z rzecznymi obszarami Natura 2000: Dolna Białej Przemszy, Dolina Dolnej Skawy, Dolina Dolnej Soły, Dolna Prądnika, Dolina rzeki Gróbki oraz Dolina Sanki.

Celem zajęć jest edukacja na temat ekosystemów rzecznych, ich roli w przyrodzie oraz świadczonych przez nie usługach ekosystemowych. Kampania promuje ochronę rzecznych obszarów Natura 2000 na terenie woj. małopolskiego, w tym siedlisk i gatunków dla których obszary te zostały powołane. Edukacja porusza istotę wpływu rzek na wszystkie inne ekosystemy, zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej oraz potrzebę ochrony naturalnej morfologii rzek, jako sposobu na ochronę przeciwpowodziową oraz ochronę klimatu. 

Pomocniczym elementem zajęć edukacyjnych jest prezentacja multimedialna. Szkoły, które brać będą udział w projekcie otrzymają poradnik dla nauczycieli „Jak edukować o karpackich rzekach”.

W ramach projektu zostanie przeprowadzony również konkurs wiedzy na temat rzek na Facebooku z nagrodami, w którym będą mogli wziąć udział uczniowie Państwa placówki (np. uczniowie, którzy uczestniczyli w naszych zajęciach). Zapraszamy do śledzenia informacji na naszej stronie www.fwie.pl 

Zgłoszenia do zajęć: Prosimy o przesłanie drogą mailową na adres e-mail: anika.wojcik@fwie.pl podając w zgłoszeniu:

 liczbę klas wytypowanych do przeprowadzenia naszych zajęć, 

 proponowany dzień i godzinę (do ostatecznego uzgodnienia z prelegentem),

 imię i nazwisko osoby kontaktowej oraz kontaktowy nr telefonu i maila.

Grupa dzieci: wielkość jednej grupy to ok. 25 os. = 1 klasa (lub do uzgodnienia). 

Forma zajęć: do uzgodnienia stacjonarne w szkole (lub online)

Niezbędne pomoce: placówka powinna zapewnić wyposażenie do wyświetlania prezentacji tj.: tablicę multimedialną lub ekran/rzutnik, komputer, ew. głośniki itp. (jeśli nie dysponujecie Państwo takim wyposażeniem proszę to zgłosić, przywieziemy swój sprzęt).

Zgłoszenia przyjmujemy na miesiące V-X 2023. Projekt kończy się 20 października 2023. 

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona.

Kontakt do osoby przyjmującej zgłoszenia tel. 668-288-609 (mail:  anika.wojcik@fwie.pl)

Serdecznie zapraszamy!